Билим

KG | RU | EN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Bilim-kg

small logo

Өз алдынча иштерди уюштуруунун педагогикалык шарттары

   Окутуу процессинин мазмуну дидактиканын негизги маселелеринин бири. Окутуу процессинин мазмуну кимге, кандай көлөмдөгү билимди, кандай деңгээлде берүү керектигин аныктайт. Демек, тигил же бул жогорку окуу жайы үчүн окутуу процессинин мазмуну алдын-ала бекитилген билимдин, билгичтиктин жана көндүмдөрдүн системасы. Окутуу процессинин мазмуну студенттердин ар тараптан өнүгүшүнө жана өз алдынча иштешине шарт түзүшү зарыл.
Окуучулардын таанып билүү ишмердүүлүктүрүнүн жолдору, каражаттары жана аларды калыптандыруу боюнча Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, В.И.Загвязинский,  К.Г.Маквардт,  В.Г.Разумовский,  М.Н.Скаткин, А.М.Матюшкин, В.Т.Оконь, Э.М.Мамбетакунов, И.Б.Бекбоев, Л.П.Кибардина, Н.И.Ибраева ж.б.   изилдешкен.

Академик Е.П.Велихов билим берүү системасында компьютердик билим берүүнү төрт этапка бөлүп көрсөткөн:
  1. Информатика жөнүндүгү жалпы багыттагы фундаменталдык билим берүү;
  2. Компьютерди колдонуудагы негизги түшүнүктөрү жана ага коюлган талаптар;
  3. ЭЭМде жөнөкөй программаларды жазуу;
  4. ЭЭМди турмушта пайдалануу жактарын билүү.
Академик А.Н. Тихонов компьютердик билим алуу жеке эле программа т үзүү менен чектелбестен, андан алган билимин турмуштук иш практикасында  пайдалануу керектигин белгилеген.

Өз алдынча иштерде Web - технологиянын орду.

......Окуу жайдын бардык адистиктери боюнча окуу процессинде маалымат технологияларын пайдалануу азырынча тийиштүү көрсөткүчкө жетише элек, мындай көрсөткүч кафедралардын лабораториялык иштери боюнча фондуларынын жоктугу, предметтер боюнча студенттерди  окутууда окутуунун тийиштүү программалык камсыздоолорунун жоктугу, окутуучулардын компьютерде иштөө, пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жана көндүмдөрдүн жоктугунан  ж.б. келип чыгууда. Бул проблемаларды жоюуга карата окуу процессинде жана студенттердин өз алдынча иштеринде маалымат технологияларын пайдалануу эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында Web – технологиясын пайдаланууну сунуштоого болот.  Окутуучу лабораториялык иштер үчүн методикалык сунуштарды жана сунушталуучу тапшырмаларга окшош мисалдардын аткарылыш жолдорун Web баракчасында чагылдыра алат. Ар бир студентке өз алдынча иштердин тапшырмаларын же лабораториялык иштерди чагылдырардын алдында, окутуучу студенттердин аткаруу жөндүмдүүлүктүрүнө жана алардын психологиялык өзгөчөлүктөрүнө  жараша алдын ала бөлүштүрүүсү зарыл. WEB – технологиясын пайдаланып биз электрондук окутуу каражаттарынын, электрондук методикалык сунуштардын, үйрөтүүчү программалардын топторун түзүү мүмкүнчүлүктрөнө ээ боло алабыз.  Бул технологиянын негизинде студенттердин билимдерин текшерүүгө, сурамжылоого жана эркин баарлашууга, өз алдынчалуулуктарын өркндөтүүгө, предметке болгон кызыгууларын арттырууга, интерактивдик байланыш системаларын иштеп чыгууга ылайыктуу шарттар түзүлөт.

Информатиканын негиздери. Информатика – адамдын турмуш тиричилик ар кыл сферасында информацияны издөөгө, чогултууга, сактоого, өзгөртүүгө жана пайдаланууга байланыштуу суроолорду изилдөөчү илимий сабак (дисциплина).    Информациянын азыркы агымын адамзат информацияны автоматтык иштетүүчү ЭВМ дин жардамы менен гана кабыл алуусу жана пайдалануусу мүмкүн. Ошондуктан ЭВМ үчүн программалоо информатиканын фундаменталдык ядросу, ал эми азыркы эсептөөчү техникалар – анын материалдык базасы болот.

Сиздер берилген улуу окумуштуулар ссылкалары аркылуу математика жана информатика илимине зор салымын кошушкан илимпоз-окумуштуулардын биографиялык маалыматтары менен таанышып турсанар болот...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф А Л Е С (болжол менен б.э.ч. 625-548-ж.ж.) Милеттеги античтик мектептин негиздөөчүсү Фалести эн биринчи илимди жараткан окумуштуу деп да   эсептешет. Ал Кичи Азиядагы Эгей денизинин боюнда жайгашкан гректердин соода шаары Милетте туулган...

 

Биринчи окумуштуу Ф А Л Е С

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чарльз Бэббидж (26 декабрь 1791, Лондон - 18 октябрь 1871) Англялык математик жана ойлоп табуучу,  Петербургтук АНдин чет өлкөлүк корреспондент   мүчөсү (1832). Экономикадагы эсептөөнү механизациялоонун функциялык теориясынын автору. 1833-жылы универсалдык, цифралык эсептөөчү машинанын проектисин иштеп чыккан (ЭЭМ). Бэббидж үлгүндөн көп жылдардан кийин компьютерлер колдонула баштаганына карабастан, аналитикалык эсептөө машинасын ойлоп тапкандыгы үчүн. аны «компьютерлердин атасы» деп коюшат.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS Office Excel 2003 таблицалык процессор.Электрондук жадыбалды колдонуу берилиштер менен иштөөнү жана эсептөөлөрдү жүргүзүүнү жеңилдетет. Экономикалык жана бухгалтердик эсептерде кеңири колдонулушка ээ, ошондой эле электрондук жадыбалды төмөнкүдөй илимий-техникалык маселелерде эффективдүү колдонууга болот: Чоң берилиштер жыйыны үстүнөн бирдей амал жүргүзүү; Жыйынтык эсептөөлөрүн автоматташтыруу; Параметрлердин маанисин тандоо жолу менен эсеп чыгаруу; Тажрыйба жыйынтыктарын иштетүү; Параметрлердин оптималдуу маанисин тандоо; Жадыбал документтерин даярдоо; Берилген маалыматтар боюнча диаграмма жана график түзүү.

Төмөндө келтирилген программалардын тизмеги боюнча тандоо менен сиздер багытоочу маалыматтарга ээ болосуздар:

- MS Office Access 2003;

- Delphi 7;

- Macromedia Dreamweaver 8;

- MS Front Page 2003;

- PHP программалоосу;

- SQL маалыматтар базасы;

Гипертексттик жана гипермедиа каражаттары. Гипертекст – бул тексттик материалды сызыктуу эмес берүү ыкмасы. Мында, колдонуучу текстти ирээти менен барактабастан, сызыктуу сүрөттүлүштөн  кайсы бир ссылка боюнча баш тартып, маалыматты сунуштоо процессин өзү башкарат. Гипермедиа системасында маалыматтын фрагменттери катары чагылдыруулар колдонулат, ал эми маалымат өзүнө текстти, графиканы, видео фрагменттерди, үндү камтышы мүмкүн.

Чарльз Бэббидж 1791- жылдын 26-декабрында төрөлүп 1871 жылы каза болгон.

---------------------------------

Информатика илимине салымын кошкон ойчулдар жөнүндө кенири маалыматтар...

--------------------------------

Конрад Цузе, 1910-жылы төрөлүп, 85 жашында каза болгон. Компьютерди ойлоп табуучу адам.
   
| Site Map | Privacy Policy | Contact | ©2012 А.Д.Ибраев

   
   
Hosted by uCoz